Case ABN-AMRO

De afdeling Brokerage, Clearing and Custody (BCC) van Fortis Bank Nederland (thans onderdeel van ABN Amro) is een wereldwijd opererende speler op het gebied van de effectendienstverlening. Zij biedt een breed scala van diensten en (maatwerk)oplossingen voor haar klanten voor de gehele keten van handel en bewaring van effecten.

In 2009 heeft Fortis BCC (Global Head Business & Information Development) de hulp ingeroepen van Storce om een onderzoek uit te voeren naar de volwassenheid van het acceptatietestproces bij BCC.

Hiertoe hebben de testprofessionals van Storce een gestructureerde en op TPI gebaseerde scan uitgevoerd op het gehele acceptatietestproces, vanaf het opstellen van het acceptatietestplan tot en met de in-productie-name en het gebruik van de nieuwe of gewijzigde functionaliteit door de business.
Deze scan, die meerdere afdelingen en systeemclusters besloeg, werd uitgevoerd d.m.v. het analyseren van de binnen Fortis aanwezige project- en testaanpak, het raadplegen van relevante documentatie en het interviewen van betrokken personen en partijen. Ook werd gebruik gemaakt van de ervaring die onze consultants reeds zelf bij Fortis BCC in de praktijk hadden opgedaan.

Resultaat van de scan was een gedegen rapportage waarin de huidige situatie, de gewenste situatie, de aanbevolen concreteverbeteracties, in de vorm van zowel quick wins als structurele maatregelen, en de daarmee beoogde resultaten inzichtelijk zijn gemaakt.  Hiermee verkreeg de opdrachtgever een prima middel om het beoogde verbetertraject vorm te geven en de besluitvorming hierover op onderbouwde wijze mogelijk te maken.

Testadvisering

Er is in projecten een doordacht proces nodig om de kwaliteit van einddoelen in het vizier te houden!
Lees verder...

Testuitvoering

Het is een uitdaging uw testcapaciteit af te stemmen op de verschillende en veranderende doelen in uw organisatie.
Lees verder...

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...